☰ Menu
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Poniedziałek 26.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dostęp do Informacji Publicznej

 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu, bez konieczności wykazania jakiegoś interesu prawnego lub faktycznego.

Ograniczenie dostępu może wynikać jedynie z:

  • przepisów o ochronie informacji niejawnych,
  • przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
  • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, a także w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa).

 

Prawo do informacji publicznej obejmuje prawo do:

  1. uzyskania informacji publicznej,
  2. wglądu do dokumentów urzędowych (dokumentem urzędowym, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy),

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Krok po kroku:
  1. Sporządzenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej: Załącznik- formularz wniosku.
  2. Złożenie wniosku w  siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi  lub wysłanie  pocztą, pocztą elektroniczną, faksem lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
  3. Odpowiedź  zostanie udzielona w  ciągu 14 dni, lub w uzasadnionych przypadkach w ciągu 2 miesięcy .
Wymagane dokumenty:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - w przypadku gdy nie można udzielić informacji publicznej niezwłocznie

Opłaty:

Bezpłatnie, z wyjątkiem sytuacji, gdy z udostępnieniem informacji publicznej wiążą się dodatkowe koszty (wysokość opłaty odpowiada tym kosztom).
Wnioskodawca zostaje powiadomiony o wysokości ewentualnej opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Termin odpowiedzi:

1.Bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.
2.W uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

1.Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
2.Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
3.Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonym we wniosku, wnioskodawca zostaje powiadomiony na piśmie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i poinformowany o sposobie lub formie niezwłocznego udostępnienia informacji. W takim przypadku, jeżeli w przeciągu 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawca nie złoży ponownie wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429);
2.Zarządzenie nr   33 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi z 9 listopada 2015 r.    w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania informacji publicznej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi.

 

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 14 KB
Wytworzył:
Elżbieta Ulas-Retkowska
Udostępnił:
Nalej Krzysztof
(2020-09-25 14:15:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Elżbieta Ulas-Retkowska
Udostępnił:
Nalej Krzysztof
(2019-12-20 13:48:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Nalej Krzysztof
(2020-09-25 15:25:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 931973