☰ Menu
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Wtorek 27.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności


Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Data publikacji strony internetowej: 2006-08-23 . Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-30 .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników z zeskanowanymi dokumentami, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań WUP w Łodzi

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-11-20 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Nalej , wi@wup.lodz.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 638 90 57. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

 • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
 • w całym serwisie włączony jest tzw. foukus, czli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza,
 • dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem,
 • zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu

Dostępność architektoniczna

 • Siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy znajduje się w dwóch wielokondygnacyjnych budynkach oznaczonych literami „A” oraz „B”, pomiędzy którymi można przemieszczać się łącznikiem na poziomie pierwszego piętra.
 • Każdy z budynków posiada również oddzielne wejścia. Do wszystkich wejść można się dostać wprost z poziomu terenu.
 • Recepcja znajduje się na parterze budynku „B”. Można w niej uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach wsparcia.
 • Przed budynkiem, wyznaczono jedno dedykowane miejsce parkingowe.
 • Szerokość głównych drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Windy w budynku umożliwiają przewóz osób z trudnościami w poruszaniu się.
 • Na parterze budynku „B” znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. Kontaktować się można dzwoniąc pod numer telefonu (042) 632 01 12 lub pisać na adres lowu@wup.lodz.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi posiada trzy oddziały zamiejscowe w Skierniewicach, Sieradzu oraz Piotrkowie Trybunalskim.

Centrum Informacji i Kariery Zawodowej w Skierniewicach

 • brak przystosowanej toalety,
 • brak dedykowanego miejsca parkingowego

Centrum Informacji i Kariery Zawodowej w Sieradzu

 • bariera w postaci schodów przed wejściem do budynku - brak podjazdu,
 • brak przystosowanej toalety,
 • brak dedykowanego miejsca parkingowego

Centrum Informacji i Kariery Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim

 • brak dedykowanego miejsca parkingowego

Aplikacje mobilne

Serwis BIP Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi nie posiada dedykowanej aplikacji mobilej.
Serwis zbudowany został w oparciu o metodę "Responsive Web Design", dzięki której automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (wersja do odczytu maszynowego)

Wytworzył:
Krzysztof Nalej
Udostępnił:
Nalej Krzysztof
(2019-11-29 13:43:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Nalej Krzysztof
(2022-01-03 12:46:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 931973