☰ Menu
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Poniedziałek 26.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi z siedzibą: w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 49 –  90-608 Łódź
 2. Z Administratorem danych można się skontaktować:
  •  poprzez adres mailowy: lowu@wup.lodz.pl,
  • telefonicznie (42 6335878)
  • pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez:
 4. Administrator danych osobowych – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wojewódzkim Urzędzie  Pracy w Łodzi,
  • realizacji umów zawartych z wykonawcami;
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • instytucje  publiczne w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych WUP w Łodzi przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 5, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji.
 8. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) nie ma ono jednak zastosowania, gdy dane przetwarzane są dla celów archiwalnych, dla celów badań naukowych lub historycznych lub dla celów statystycznych.
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   • kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Pan/Pani sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale Pan/Pani potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • wniósł Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych, wtedy na ustalenia czy jest on zasadny przetwarzanie będzie ograniczone
   • prawo do przenoszenia danych
 9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na dokonywane wcześniej czynności.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych wynika  z przepisów prawa.
 12. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 
 
Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 ze zm.

 
 

Wytworzył:
Inpektor Ochrony Danych
Udostępnił:
Nalej Krzysztof
(2018-05-25 15:49:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Nalej Krzysztof
(2018-05-25 15:57:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 931973