☰ Menu
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Wtorek 27.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

e-faktura

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi uprzejmie informuje, że na podstawie ustawy z dn. 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz. U. poz. 2191) Wykonawcy biorący udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego mają prawo przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy PEF.
 

Skrócona nazwa skrzynki : Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Typ numeru PEPPOL : NIP
Numer PEPPOL: 7272490364

 

 

 

 

Administratorem Danych Osobowych, przetwarzanych na platformie jest minister właściwy do spraw gospodarki.

Dane osobowe zgromadzone na platformie są przetwarzane w celu zapewnienia sprawności i rzetelności elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych.

Administrator może publikować w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki, w przypadkach określonych w art. 8 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 133 z 06.05.2014, str. 1), dane osobowe zgromadzone w związku z fakturowaniem elektronicznym w zamówieniach publicznych, w zakresie niezbędnym do zapewnienia przejrzystości i rozliczalności oraz z poszanowaniem zasady ochrony prywatności.

Polityka prywatności (pdf)

 

Wytworzył:
Krzysztof Nalej
Udostępnił:
Nalej Krzysztof
(2019-04-02 14:25:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Nalej Krzysztof
(2019-04-02 14:51:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 931973