p.o. Dyrektor

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

Kamil Jeziorski

tel. (42) 633-58-78

fax  (42) 636-77-97

 

Do wyłącznej właściwości dyrektora należy w szczególności:

  • organizowanie pracy WUP,
  • reprezentowanie WUP na zewnątrz,
  • podejmowanie decyzji w sprawach struktury organizacyjnej, ilości stanowisk pracy oraz zapotrzebowania finansowego i materiałowego,
  • ustalanie regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania itp.,
  • określanie głównych kierunków działania, zakresów kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych oraz form i metod pracy,
  • podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, obsady stanowisk pracy, przeszeregowania, nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
  • współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządami terytorialnymi, organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi, WRZ, instytucjami działającymi w zakresie rynku pracy oraz organizacjami bezrobotnych.

Wytworzył:
Katarzyna Pawlata
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował: